AVG Privacyverklaring

Werkwijze Eten met verstandAVG Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw/ jouw persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand houdt zich aan de in de in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vastgelegde eisen en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u/ je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand, dan heb ik als zorgverlener gegevens van u/ jou nodig. Die verstrek(t) u/ je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN, telefoonnummer(s), gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), e-mailadres en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens die in onze gesprekken aan de orde komen. Tijdens het eerste gesprek wordt u verzocht een verklaring hieromtrent te ondertekenen.

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u/ jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens van u/ jou. Dat is alleen het geval als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand bewaart uw/ jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand zal relevante gegevens indien noodzakelijk en met uw/ jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht via een beveiligd systeem ‘Caresharing’ of papieren of telefonische overdracht/ rapportages. Deze zaken worden niet via de e-mail verstuurd.

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw/ jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Iedereen heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@etenmetverstand.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u/ heb je desondanks de indruk dat uw/ jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06-54393200 of via info@etenmetverstand.nl

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand kun je contact opnemen met Marieke Sleeking, praktijkhouder van Diëtistenpraktijk Eten Met Verstand via 06-54393200 of via info@etenmetverstand.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Meer informatie of een afspraak maken?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.